IT infraštruktúra je centrálny nervový systém Vašej spoločnosti

Zero Downtime Infrastructure
Zero Downtime

Infrastructure

Správne použité IT technológie sú centrálny nervový systém Vašej spoločnosti.

Výber technológie

Na to, aby Vám IT technológie plnili požadované úlohy, musia byť vhodne zvolené, správne nasadené a prevádzkované s dostatočnou odbornou starostlivosťou. To si vyžaduje neustále sledovanie trendov a vzdelávanie sa v jednotlivých technologických oblastiach.

Máme uzatvorené partnerstvá s technologickými lídrami, ktorých technológie nasadzujeme a disponujeme potrebnými certifikátmi a auditmi. Za odbornosť pri implementácii vďačíme našim IT špecialistom, na ktorých sme právom hrdí. Vieme, že len profesionálne vyškolený, zosúladený a patrične motivovaný tím odborníkov dokáže tieto strategické partnerstvá získať, udržať a ďalej rozvíjať. Preto neustále investujeme do vzdelania a profesného rastu našich IT odborníkov.
Spolupracujeme s týmito rozhodujúcimi globálnymi dodávateľmi IT technológií:

Profesionálna implementácia

     Zero Downtime Infrastructure - Profesionálna implementácia
     Pri rozsiahlych projektoch predchádza nasadeniu do produkcie pilotná implementácia, počas ktorej so skupinou kľúčových používateľov testujeme všetky komponenty a ich spoluprácu. Ak pilotná prevádzka spĺňa všetky požiadavky kladené na systém, nasadzujeme kompletný systém a školíme zamestnancov, aby Vám technológia prinášala optimálnu návratnosť investícií.

     Profesionálnu implementáciu technológií zabezpečujeme v oblastiach:
     • konsolidácie a virtualizácie serverovej infraštruktúry
     • konsolidácie a virtualizácie storage infraštruktúry
     • sieťovej infraštruktúry
     • podporných aplikácií pre správu a dohľad infraštruktúry a prevádzkovaných služieb (zálohovanie, monitoring, helpdesk)

     Poimplementačné služby

     Po implementácii otestuje náš technický tím funkčnosť implementovaného riešenia a zároveň skontroluje či boli splnené všetky ciele projektu. Uistíme sa, že všetky aspekty Vašej zákazky sú plne zdokumentované. Poimplementačné služby zahŕňajú služby opráv a údržby technológií. Všetky požiadavky sú zadávané prostredníctvom nášho servisného centra.
     Zero Downtime Infrastructure - Poimplementačné služby
     Čo získate s našimi službami?
     Prečítajte si o našich projektoch